Giới thiệu khoa và đội ngũ Giảng viên

Khoa Luật của Trường Đại học Thành Đông được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2015 do PGS.TS. Phan Hữu Thư làm Trưởng khoa. Tính đến năm 2022, Khoa có đội ngũ giảng viên có trình độ cao, gồm: 04 Phó Giáo sư, 19 Tiến sĩ, 7 Thạc sĩ chuyên ngành Luật. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng còn gồm các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của các trường đại học và các cán bộ, chuyên gia, các chức danh tư pháp đã có nhiều năm làm công tác thực tiễn. Nhiệm vụ chủ yếu của khoa là đào tạo đại học, sau đại học ngành Luật kinh tế và nghiên cứu khoa học. Trong quá trình hình thành và phát triển, đội ngũ giảng viên của khoa đã đào tạo hàng nghìn sinh viên và hàng trăm học viên cao học chuyên ngành luật kinh tế, đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành và Nhà nước có giá trị thực tiễn và được áp dụng trong thực tế.

Chức năng nhiệm vụ của Khoa

Chức năng:

Khoa Luật trực thuộc Nhà trường là đơn vị tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thực hiện nhiệm vụ đào tạo và tiến hành sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; quản lý cơ sở vật chất được giao sử dụng; chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

- Quản lý giảng viên, CB và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, có kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

- Tổ chức thực hiện NCKH, tham gia hoạt động sở hữu trí tuệ; tham gia các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và các hoạt động phong trào được cấp trên và Nhà trường tổ chức. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành.

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và an toàn dữ liệu thông tin và rà soát hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Khoa.

- Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Khảo thí và ĐBCL.

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát của Khoa

Trên cơ sở sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, quán triệt sâu sắc giá trị cốt lõi: năng động, trí tuệ, trách nhiệm; tuân theo triết lý giáo dục: Chủ động học tập, kiến tạo tương lai của Trường Đại học Thành Đông, Khoa Luật xác định:

Sứ mạng: đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các sản phẩm khoa học pháp lý vào thực tiễn tỉnh Hải Dương và toàn quốc,  góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2030: Khoa Luật của Trường Đại Thành Đông trở thành một trong các khoa hàng đầu của trường, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng, chất lượng cao; có uy tín trong nước và khu vực.

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Khoa Luật trở thành một trong các khoa đứng đầu của Trường Đại học Thành Đông, đào tạo và nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng chất lượng cao, có uy tín trong nước và khu vực về chuyên ngành luật; Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và quản lý có trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn và NCKH ứng dụng phục vụ cộng đồng; các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong nước và khu vực; có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

Đội ngũ giảng viên:

STT Họ và tên giảng viên Chức danh Chuyên ngành hướng dẫn Chức vụ
1 Phan Hữu Thư PGS.TS Luật kinh tế Trưởng khoa
2 Quách Sỹ Hùng PGS.TS Luật Hiến pháp Giảng viên cơ hữu
3 Vũ Chí Lộc PGS. TS Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
4 Hoàng Thị Minh Sơn PGS.TS Luật học Giảng viên cơ hữu
5 Lê Hồng Sơn Tiến sĩ Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
6 Trần Huy Liệu Tiến sĩ Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
7 Dương Thị Thanh Mai Tiến sĩ Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
8 Lê Thế Hoàng Tiến sĩ Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
9 Nguyễn Ngọc Bình Tiến sĩ Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
10 Nguyễn Hùng Cường Tiến sĩ Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
11 Hoàng Thị Quỳnh Chi Tiến sĩ Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
12 Trần Đình Triển Tiến sĩ Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
13 Phan Thị Hương Thủy Tiến sĩ Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
14 Phạm Tuấn Khải Tiến sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
15 Tạ Thị Minh Lý Tiến sĩ  Luật học Giảng viên cơ hữu
16 Nguyễn Thanh Thuỷ Tiến sĩ Luật kinh tế, luật dân sự Giảng viên cơ hữu
17 Nguyễn Văn Tuân Tiến sĩ Tố tụng hình sự, công chứng, luật sư Giảng viên cơ hữu
18 Vũ Văn Mộc Tiến sĩ Tố tụng hình sự (TP kinh tế) Giảng viên cơ hữu
19 Lê Lương Thịnh Tiến sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
20 Nguyễn Đình Lục Tiến sĩ Luật hình sự Giảng viên cơ hữu
21 Trần Thanh Phương Tiến sĩ  Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
22 Nguyễn Hùng Cường Tiến sĩ  Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
23 Trần Văn Trung Tiến sĩ  Luật kinh tế Giảng viên cơ hữu
24 Nguyễn Quốc Việt Tiến sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
25 Nguyễn Huy Phượng Tiến sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
26 Hoàng Thị Quỳnh Chi Tiến sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
27 Nguyễn Ngọc Bình Tiến sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
28 Vũ Thanh Tuấn Tiến sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
29 Nguyễn Thị Việt Hà Thạc sĩ Luật học Phó Trưởng khoa
30 Nguyễn Hoàng Giang Thạc sĩ Luật Dân sự Giảng viên cơ hữu
31 Nguyễn Sĩ Anh Thạc sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
32 Nguyễn Văn Thịnh Thạc sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
33 Đặng Văn Ngạn Thạc sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
34 Nguyễn Văn Hành Thạc sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
35 Đỗ Xuân Hồng Thạc sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
36 Nguyễn Thị Huệ Thạc sĩ Luật học Giảng viên cơ hữu
37 Phạm Thái Anh Cử nhân Luật Kinh tế Giảng viên cơ hữu
38 Đinh Thế Long Cử nhân Luật học Giảng viên cơ hữu
39 Vũ Hồng Ngọc Cử nhân Luật học Giảng viên cơ hữu