Đề cương chi tiết

Thứ ba, 13/07/2021, 14:30 (GMT+7)

STT Mã HP Tên HP số TC Nội dung
1 PHI0621 Triết học 3 ">Xem chi tiết
2 ENG0621 Tiếng Anh 4 ">Xem chi tiết
3 CLT0621 Phương pháp tư duy pháp lý 3 ">Xem chi tiết
4 NGS0621 Kỹ năng đàm phán và thương lượng 3 ">Xem chi tiết
5 FTA0621  Các Hiệp định thương mại tự do  3 ">Xem chi tiết
6 LCB0621 Pháp luật về Hợp đồng lao động trong kinh doanh 3 ">Xem chi tiết
7 IPL0621 Pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp 3 ">Xem chi tiết
8  ILL0621 Thực hiện pháp luật lao động  trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3 ">Xem chi tiết
9 SLC0621 Tư vấn pháp luật chứng khoán 3 ">Xem chi tiết
10 LCI0621 Tư vấn pháp luật về đầu tư 3 ">Xem chi tiết
11 BLC0621 Tư vấn pháp luật ngân hàng 3 ">Xem chi tiết
12 LMC0621 Tư vấn pháp luật về quản lý lao động trong doanh nghiệp 3 ">Xem chi tiết
13 LRB0621 Quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh 3

">Xem chi tiết

14   Thực tập cuối khoá 6 ">Xem chi tiết
15   Đề án tốt nghiệp 9 ">Xem chi tiết

Bài viết liên quan