Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Khoa có 4 Tổ bộ môn trực thuộc:

- Tổ bộ môn Luật kinh tế

- Tổ bộ môn Luật dân sự, tố tụng dân sự và luật hôn nhân gia đình

- Tổ bộ môn Luật hành chính nhà nước

- Tổ bộ môn Luật hình sự, tố tụng hình sự

- Tổ bộ môn Luật hình sự, tố tụng hình sự